Veiligheidsbeleid

 

CBS 't Fundament biedt leerlingen, ouders en personeel een plek waar ze zich veilig kunnen voelen en veilig zijn. We proberen veiligheidsrisico's te minimaliseren en incidenten zoveel mogelijk te voorkomen.

Het beleid ziet er als volgt uit:
 • Het geven van relevante lessen aan de leerlingen;
 • Het jaarlijks opstellen van de omgangsafspraken voor de leerlingen, leerkrachten en ouders in de groepen en op het plein;
 • Toezicht op het plein door teamleden tijdens pauzes;
 • Het aanstellen van een vertrouwenspersoon/contactpersoon voor de leerlingen en ouders;
 • Het registreren van ongevallen;
 • Het aanstellen van BHV-ers (bedrijfshulpverleners);
 • Het houden van (on)aangekondigde ontruimingsoefeningen.
 
Bovenschools zijn de volgende maatregelen getroffen rondom veiligheid:
 • Voor alle schoolgebouwen zijn door de gemeente (brandweer) zogenaamde gebruikersvergunningen verleend. Het verlenen van een dergelijke vergunning garandeert een (brand)veilig gebouw.
 • Iedere school heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners. Door scholing worden de bedrijfshulpverleners jaarlijks bijgeschoold. 
 • Iedere school heeft een actueel ontruimingsplan. Het ontruimingsplan wordt jaarlijks geoefend.
 • De gymtoestellen in speel- en gymlokalen worden jaarlijks gekeurd. 
 • De buitenspeeltoestellen worden regelmatig gekeurd.
 • De schoolgebouwen worden regelmatig (minimaal vier keer per jaar) extern gecontroleerd op hygiëne en veiligheid 
 
RI&E  Risico Inventarisatie en Evaluatie
Voor alle scholen is een schoolveiligheidsplan vastgesteld, met daarin opgenomen de onderdelen sociale veiligheid en een protocol agressie en geweld. In het schoolveiligheidsplan worden maatregelen besproken die er genomen worden in het kader van veiligheid voor leerlingen, personeel en ouders. Indien er sprake is van lichamelijk geweld van een ouder naar een leerkracht toe, zal er door de school aangifte gedaan worden bij de politie. 
 

In het schoolveiligheidsplan beschrijft onze school het beleid op het terrein van sociale en fysieke veiligheid. Dit vindt u in de bijlage.