Passend onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze wet zijn dat:

• reguliere en speciale scholen op het gebied van extra ondersteuning aan leerlingen samenwerken;

• zorgplicht:  uitgangspunt voor zorgplicht zijn de specifieke onderwijsbehoeften van een leerling: wat heeft deze leerling nodig om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen? En wat hebben de leerkrachten en de school nodig om dat zo goed mogelijk te organiseren?Wanneer de specifieke onderwijsbehoeften van een leerling de basisondersteuning overstijgen en een arrangement op maat niet toereikend is, kan een school voor speciaal(basis)onderwijs de meest passende plek zijn. Het is de plicht van de basisschool om de ouders te ondersteunen bij het zoeken naar een specifieke school waar de leerling geplaatst kan worden

Samenwerkingsverband en subregio
Onze scholen maken deel uit van de Stichting Quadraten. Alle schoolbesturen in de provincie Groningen en de gemeente Noordenveld zijn verenigd in het Samenwerkingsverband (SWV) 20.01 PO. Dit samenwerkingsverband is verdeeld in vier subregio’s. Quadraten werkt nauw samen met Noorderbasis en OPONoordenveld om extra ondersteuning te kunnen bieden en om deskundigheid met elkaar te delen.

Onderwijs, passend bij iedere leerling

De schoolbesturen van SWV 20.01 PO hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er tenminste op alle basisscholen geleverd wordt, de basisondersteuning. Daarnaast is extra ondersteuning mogelijk die wordt betaald uit de financiële middelen van het samenwerkingsverband. Dit staat beschreven in het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Dit profiel kunt u hieronder vinden.

Kan de school niet voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van een leerling, dan brengt de school samen met een collega van het bovenschools ondersteuningsteam de mogelijkheden voor extra ondersteuning in kaart. Nader onderzoek kan ook één van de adviezen zijn. In dit proces wordt te allen tijde nauw samengewerkt met de ouders. Het kan voorkomen dat de extra ondersteuning die de school inzet onvoldoende resultaat oplevert: de eigen basisschool is dan niet de meest passende plek voor de leerling. Vervolgens moet de school samen met de ouders een andere school zoeken die wel aansluit bij wat de leerling nodig heeft. Dat kan ook het speciaal (basis)onderwijs zijn.

Meer informatie over passend onderwijs bij Quadraten vindt u hier.