Missie en visie

 

Missie

’t Fundament is een school met een christelijke grondslag, waar iedereen zich welkom en veilig voelt. Waar iedereen verantwoordelijk is voor zichzelf en voor de ander. Een plek waar we kunnen zijn wie we zijn. Waar we trots zijn op wat we kunnen. En waar we uitgaan van onze eigen en onze gezamenlijke mogelijkheden, zodat we ons zo breed en optimaal mogelijk ontwikkelen. 

 

Visie

Leren 

De kinderen worden in een uitdagende leeromgeving, die aansluit bij hun belevingswereld, eigenaar gemaakt van hun eigen leerproces. We kijken naar het kind, naar de leerstijlen en naar het te halen streefniveau en passen hierop het aanbod aan. Hierbij speelt samenwerkend leren een grote rol. We willen dat het kind zich prettig voelt en actief betrokken is bij zijn eigen leerproces.

Onderwijzen 

We kennen de kinderen: hun kwaliteiten, interesses, sterke en zwakke punten. Wij geven onderwijs vanuit een sturende, coachende rol en weten op welke wijze we de kinderen kunnen uitdagen en onderwijzen. Hierbij zijn waarden en normen belangrijk. Het pedagogisch klimaat moet goed zijn. We zijn samen verantwoordelijk en scheppen de voorwaarden om de kinderen goed te laten leren. Daarbij stemmen we af op de behoeften van de kinderen. We maken gebruik van samenwerkend leren, waardoor we de kinderen leren en laten ervaren dat door samenwerking meer/betere resultaten te halen zijn. 

Organisatie 

Onderwijs op maat staat centraal. We willen aansluiten bij het talent en het niveau van de kinderen. Dit betekent dat er veel gedifferentieerd gewerkt wordt in een leeromgeving die daarbij past. Dit vereist voor de leerlingen en ouders een overzichtelijke en transparante structuur.

Opbrengsten 

We stemmen af op de individuele mogelijkheden en proberen zoveel mogelijk af te stemmen op de interesses van de leerlingen. Dat maakt dat ze gemotiveerd zijn om te leren, zich te ontwikkelen en optimale resultaten te behalen. We doen dat door het stellen van realistische doelen.  We werken vanuit leerlijnen die passen bij de individuele leerling. Door het voortoetsen van leerlingen bepalen we het begin niveau. Op basis daarvan wordt inhoud, instructie en begeleiding ingezet.  

Wij zorgen voor een passende leerstijl zodat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

Team 
Wij zijn samen verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons onderwijs. Door elkaars talenten te benutten en in een open en professionele sfeer elkaar feedback te geven, stemmen we ons onderwijs af op de behoefte van de leerling.

Klimaat en Cultuur 

Wij willen dat er aandacht is voor elkaar, betrokkenheid staat daarbij centraal. Wij hebben vertrouwen in onszelf en in een ander. We laten dit zien door openheid en durf. We staan voor onze keuzes en beslissingen. Dit verwachten we niet alleen van onszelf maar ook van ouders en leerlingen. De kanjertraining gebruiken we om leerlingen vertrouwen en moed te geven en hiermee zorgen we voor een veilig klimaat waar iedereen zich gezien voelt.    

Ouders 
Ouders en leerkrachten hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het onderwijs en de opvoeding van de (eigen) kinderen. Het primaat voor het onderwijs ligt bij de school, voor de opvoeding bij de ouders, maar er is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de kinderen voor te bereiden op een goede toekomst. Hiervoor is een goede, open en eerlijke communicatie vereist waardoor onderlinge betrokkenheid ontstaat. 

Omgeving 
Je omgeving bepaalt voor een groot gedeelte hoe je in het leven staat. Het is daarom belangrijk dat we samen verantwoordelijkheid dragen voor onze spullen, het gebouw en de directe omgeving. Je omgeving wordt gedurende je ontwikkeling steeds groter. Op school leren we daarom meer over de (digitale) wereld dichtbij en veraf.  

Wij zorgen voor een stimulerende leer- en speelomgeving en willen dat kinderen leren in en van hun omgeving. We richten onze school daarom functiegericht in.  Daarnaast zorgen wij dat we maatschappelijk betrokken zijn door contact met onder andere: kerk, gemeente, scholen en (culturele) organisaties.