GMR (Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Quadraten)

 

Waar gaat de GMR over?
Over alle, belangrijke onderwijskundige, personele, organisatorische en financiële aangelegenheden kunnen personeelsleden van Quadraten en ouders van de scholen meedenken, meepraten en meebeslissen. Er zijn tal van aangelegenheden die van belang zijn voor alle personeelsleden en ouders. Deze ‘bovenschoolse’ aangelegenheden komen in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) aan de orde.

Bij wet is bepaald op welke onderwerpen de GMR adviesrecht en / of instemmingsrecht heeft. Deze zijn beschreven in het GMR-reglement. Het bevoegd gezag (CvB) mag pas besluiten nemen over deze onderwerpen, nadat hij de GMR in de gelegenheid heeft gesteld een reactie te geven.
Meer informatie vindt u hier.


Wie zitten in de GMR?
De GMR bestaat uit een vertegenwoordiging van personeel en ouders van zowel de christelijke, openbare als Samenwerkings- (samenlevings) scholen. De GMR bestaat uit de volgende leden:
 
Oudergeleding
Personeelsgeleding
Jan Herman Teeninga (vice voorzitter)
André Ruijtenberg (voorzitter)      
Ben Greijdanus (lid)
Hanneke van Bethlehem (lid)
Vacature (ambtelijk secr.)
Ans Jansma (lid)
Alje Slagter (lid)
Jeanet Criens (lid)
Miranda Bouma (lid)
 
 
Vergaderingen GMR
De GMR vergadert gemiddeld 10 x per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats op het hoofdkantoor van Quadraten, Hoofdstraat 44, Grootegast.  U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Aanvang vergadering 20.00 uur.
Vergaderingen schooljaar 2023-2024:
 • 18 september 2023
 • 10 oktober 2023
 • 8 november 2023
 • 14 december 2023
 • 22 januari 2024
 • 27 februari 2024
 • 27 maart 2024
 • 25 april 2024
 • 27 mei 2024
 • 25 juni 2024
 • 10 juli 2024

 

Vriendelijke groeten,    

GMR Quadraten
gmr@quadraten.nl