Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigt personeelsleden en ouders en behartigt hun belangen. De MR praat en denkt mee met het bestuur/schooldirectie over de inhoud en de uitvoering van het onderwijs op school.

De medezeggenschapsraad heeft een wettelijk advies- en instemmingsrecht ten aanzien van schoolgebonden zaken.  Medezeggenschap in het onderwijs is geregeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO). Hierdoor kunnen personeel en ouders invloed uitoefenen in de school. De wet is slechts een raamwet en bevat een aantal basisbepalingen. Een en ander is uitgewerkt in een reglement, overeengekomen tussen het bevoegd gezag (bestuur Quadraten) en de MR-en van de scholen.
  

Doelstellingen
Bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg binnen de school.
Meedenken en meebeslissen over opzet en ontwikkelen van het onderwijs op school. 


Overleg
Vijf tot zes maal per jaar vergadert de medezeggenschapsraad.  De MR-vergaderingen zijn in principe openbaar, wilt u een vergadering bijwonen dan kunt u dit aangeven bij een van de MR-leden. De vergaderdata vindt u in de jaarkalender op het ouderportaal. 

 

Verslaggeving
De medezeggenschapsraad brengt verslag uit over de ontwikkelingen binnen de medezeggenschapsraad in het jaarverslag. 

 

Contact met de achterban
Als u vragen heeft, of een punt in een MR vergadering aan de orde zou willen stellen, kunt u contact opnemen met één van de leden van de MR. U kunt ons ook bereiken via: mr-fundament@quadraten.nl

 

Leden MR Oudergeleding

  • Yvonne Notebomer (voorzitter)
  • Roosmarie van Abbema
     

Leden MR Personeelsgeleding

  • Henrike van Houten
  • Patricia Liewes